Kerkelijk bureau

Geopend op vrijdagavond van 19:00 tot 19:30 uur in één van de zalen van Het Baken. Ook bereikbaar via gerjang@hetnet.nl

ATTESTATIES
Bij verhuizing naar een andere gemeente dient een attestatie te worden aangevraagd minstens drie weken voor vertrek. Deze termijn is nodig omdat de aanvraag ook meegedeeld wordt aan de gemeente en pas twee weken na de mededeling kan worden afgegeven. Als de attestatie bij vertrek meegenomen moet worden is tijdig verzoek dus nodig.

VERHUIZINGEN
Bij verhuizing binnen de eigen gemeente wordt u verzocht dit persoonlijk door te geven aan het kerkelijk bureau.

DOOPAANVRAAG
U wordt verzocht de geboorte van uw kind mee te delen aan uw predikant en ouderling. Graag z.s.m. in verband met te brengen bezoeken en afkondiging in de kerkdienst. Doopaanvraag kunt u doen uiterlijk de vrijdag voor de doopbediening bij het kerkelijk bureau. Bij meerdere aanvragen zal de doopbediening in één dienst plaatsvinden.

KERKELIJKE HUWELIJKSDIENST
In art. 70 van de kerkorde hebben we als kerken afgesproken dat de kerkenraad erop toeziet dat het huwelijken kerkelijk worden bevestigd. Om dit goed te kunnen regelen is het nodig dat een verzoek tot een huwelijksdienst tijdig wordt gedaan bij het kerkelijk bureau. Maar daarvoor is ook tijdig overleg nodig met de betrokken (wijk)predikant (hij moet ook de gewenste datum beschikbaar zijn). Dit kan dan ook het beste zo spoedig mogelijk worden gedaan. Ook is het prettig dat de koster op de hoogte gesteld wordt (zeker als hij de liturgie zou moeten afdrukken).

De kerkenraad (van ‘ongedeeld’ Ommen) heeft in januari 2001 uitgesproken dat het de voorkeur heeft dat er een tijdstip voor deze dienst gekozen wordt waarbij de gemeente de gelegenheid heeft om aanwezig te zijn.

De kerkenraad hoopt van harte dat bruidsparen en hun ouders ook het belang inzien dat de gemeente in ruime mate in de gelegenheid gesteld moet worden om te komen en dat de gemeenteleden ook van die gelegenheid gebruik zullen maken.

HUWELIJKSCATECHESE.
De GS Amersfoort 2005 sprak uit dat het aanbeveling verdient dat elke kerkenraad structureel huwelijkscatechese invoert en het volgen daarvan krachtig stimuleert bij diegenen die zich voorbereiden op een huwelijk.
En in een richtlijn van de synode staat dat het volgen van die huwelijkscatechese in de regel verplicht wordt gesteld voor hen die zich op hun huwelijk voorbereiden en te zijner tijd een kerkelijke huwelijksbevestiging zullen aanvragen. Op basis hiervan heeft de kerkenraad in 2006 besloten:

dat in de regel een huwelijkscatechisatie dient gevolgd te worden
voorafgaande aan de te vragen huwelijkbevestiging,
en ook dat jaarlijks een huwelijkscatechisatie (in de vorm van gespreksavonden) aangeboden wordt aan hen die serieus verkering hebben en zo op weg naar het huwelijk zijn.

Daarom zullen stelletjes uitgenodigd worden om mee te doen aan deze gespreksavonden over het huwelijk. De kerkenraad verwacht dat de a.s. bruidsparen aan deze gesprekken mee zullen doen om zich ook op deze wijze voor te bereiden op het huwelijk. Dan kan de raad ook, als het zover is, op verantwoorde wijze toestemming geven tot de kerkelijke bevestiging van het huwelijk.
COMMISSIE VAN BEHEER.
Kerkelijke bijdragen (zie voor vaststelling pagina 42) en giften voor “rente en aflossing” kunnen gestort worden op rekeningnummer 3053.47.853 t.n.v. de Geref. Kerk (vrijg.) te Ommen-West.
Voor wijziging van uw automatische incasso-opdracht kunt u contact opnemen met uw contactpersoon uit de Commissie van Beheer. Zie  Wijk- /Ledenlijst.

COLLECTEBONNEN
Collectebonnen zijn te verkrijgen op de eerste en de derde vrijdag van de maand tussen 19.00 en 19.30 uur in één van de zalen van Het Baken