Alle berichten in Van de predikant

13 januari 2015

Gods leefregels

Tien geboden 2Zondagmiddag hielden we de eerste van twee leerdiensten over het thema altijd weer die zonde. Het tweede deel van de preek ging over Gods geboden. Want Gods leefregels helpen je om in te zien en aan te voelen wat je zonde tegenover God is. Bij elkaar was het vrij veel voor één dienst (u kunt de hele preek nalezen als u hier clickt), en bij het tweede deel kreeg ik het gevoel dat het duidelijker en helderder gekund had. Ik heb het stuk nog eens opnieuw geschreven:

 

 

De wet leert ons de zonde kennen

Gods leefregels helpen je om in te zien en aan te voelen wat je zonde tegenover God is. In Romeinen 3:21 schrijft Paulus: ‘want juist de wet leert ons de zonde kennen’. En toen wij vroeger op catechisatie alle vragen en antwoorden van de catechismus uit het hoofd moesten leren was dit de populairste: Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. (v.a. 3). En als we eens naar Gods leefregels kijken dan zien we dat inderdaad.

Tien geboden

Gods wet komt op verschillende manieren naar ons toe. Heel geconcentreerd in de tien geboden die God zelf vanaf de berg Sinaï gesproken heeft (Exodus 20:1-17). Het is een soort samenvattende proclamatie die hij van zijn wet geeft. Dít is voor God de kern.

En wat we over de zonde gezien hebben, komt dan allemaal in beeld: dat je niet leeft, niet doet en niet denkt zoals God je bedoeld heeft; dat je tegen hem in opstand komt, zelf God wilt zijn en hem niet God laat zijn.

Het gaat in de wet, ook in de tien geboden, niet alleen maar om dingen doen. Maar bijvoorbeeld in het eerste gebod: wie is jouw God? Laat je de Heer God zijn over je leven? In het tweede gebod: hoe zie je hem? Welk beeld maak je van hem? Het gaat over daden als diefstal en vreemdgaan, maar ook over de vraag waar je je zinnen op zet, wat begeer je, verlang je, waar ben je op uit?

Je mag het als een soort samenvatting zien van al Gods leefregels. En als God dan zegt dat je geen moord mag plegen, denk dan ook aan de vraag: OK, ik laat alle mensen om mij heen in leven, maar respecteer ik ze ook, hou ik ook van ze, zoals God ze mij om mij heen gunt? God vérbiedt het stelen, maar proef daarin ook zijn verlangen dat je je geld goed gebruikt.

Het is een soort samenvatting van het geheel van bijbelse leefregels en denk bij het het horen of lezen van de tien geboden aan dat geheel.

Varianten

Op deze tien geboden zijn verschillende varianten. In het oude testament Deuteronomium 5 en Leviticus 19. Ook die worden in de kerkdienst wel gelezen. Het is geen ijzeren wet dat de tien geboden elke zondag voorgelezen worden. Ik lees ook graag het liefdegebod er achteraan lees of een ander gedeelte uit het nieuwe testament. En soms lezen we de wet helemaal uit het nieuwe testament. Vanmorgen lazen we in West gedeelten uit Kolossenzen. We hebben het ook wel eens uit de Bergrede gedaan of uit Romeinen 15.

Liefdegebod

In de samenvatting die Jezus van de wet gaf draait alles om de liefde. Dat klinkt mooi en misschien ook wel makkelijker dan al die leefregels ‘je moet dit, je mag dat niet’. Maar juist

in Gods verlangen naar je liefde gaat de wet heel diep. God vraag niet alleen een paar dingen die je moet doen of een heleboel dingen. Hij vraagt je liefde, hij vraagt alles. Dan komt de diepte er uit… die er overigens op de Sinaï al in zat, maar die in Jezus mond wel heel indringend klinkt.

Zondag 34-44 van de Heidelbergse Catechismus

Je vindt de wet ook in de Heidelbergse Catechismus. Niet allen de korte samenvatting in het liefdegebod die we vanmiddag in antwoord 4 gelezen hebben, maar veel uitgebreider in zondag 34-44.

De aandacht voor de wet in de kerkdienst en in je leven is zo bedoeld je niet alleen de wet hoort om te leren inzien en aanvoelen wat er zondig is in je leven maar dat je ook een positieve stimulans meekrijgt in het leven naar Gods wil. Dat gebeurt in Zondag 34-44. Daar is de toon heel positief. En het was de bedoeling dat er drie maanden in het jaar ’s middags zo over gepreekt wordt. Dan is het in evenwicht.

In Zondag 34-44 krijgen de geboden een nieuwtestamentische uitwerking, vanuit onder andere de bergrede en de vrucht van de Geest. Dan staat het in het teken van het afsterven van de oude mens en het opstaan als nieuwe mens. Met positieve aandacht, niet alleen voor wat God verbiedt, maar ook voor wat hij juist wel wil zien. Dan is het niet zo zeer de wet die ons onze zonde leert ontdekken, maar de aansporing om vol dankbaarheid helemaal voor God te willen leven.

In GKV Ommen-West is het zo gelopen dat we hier al jaren geen preken meer over gehad hebben. En dan merk je dat we de geboden vooral uit de kerkdienst kennen, waarin ze meestal aan het begin worden gelezen, met de functie: nu worden wij bij onze zonde bepaald. Het is goed dat we er voor gekozen hebben om elke week een vaste catechismuszondag te geven, zodat elk najaar de tien geboden aan bod komen. Dan zullen er misschien wel eens een paar uitvallen, maar worden we toch jaarlijks gevormd in een positieve beleving van Gods wet als richtlijn voor een dankbaar leven.

Preken uit de catechismus

De catechismus geeft een kernachtige uitwerking van de tien geboden die door de heel gereformeerde kerk aanvaard is. In een préék over de tien geboden geeft een predikant zijn eigen toespitsing. Dat is ook zijn profetische taak: het woord van God spreken in het leven van vandaag. Levendig en concreet. Ook dat hebben we nodig.

Lezing van de wet in de kerkdienst

In de kerkdienst kan de wet dus op verschillende manieren gelezen worden. De woorden die God uitsprak op de berg Sinaï kunnen afgewisseld worden met oud- en nieuwtestamentische varianten. Soms hebben predikanten die hier voorgaan een eigen nieuwtestamentische versie van de wet. Mag dat? Zeker. Het is de profetische taak van de predikant om de wet voor het leven van vandaag te verwoorden. Laat het dan wel duidelijk zijn dat het niet Gods eigen woorden zijn. Persoonlijk geef ik er toch de voorkeur aan bij de wetslezing in de kerkdienst bijbelwoorden te gebruiken. En regelmatig de woorden die God op Sinaï sprak, zodat we daar helemaal vertrouwd mee zijn. Maar dan wel graag in evenwichtige samenhang met de nieuwtestamentische verwoording, het liefdegebod, en regelmatige catechismusprediking over zondag 34-44.

Over evenwicht gesproken: er is veel voor te zeggen om de geboden niet alleen aan het begin van de kerkdienst te lezen met het doel dat je inziet wat je zonde is, maar ter afwisseling ook aan het einde van de kerkdienst, meer met de bedoeling dat je een stimulans meekrijgt in het nieuwe leven naar Gods wil.

Waarom legt God de lat zo hoog?

Ik kreeg nog de vraag waarom God ons een wet geeft, waarvan hij weet dat wij die niet kunnen volbrengen. Waarom legt God de lat zo hoog?

[We lazen na deze woorden antwoord 9 van de Heidelbergse Catechismus]

God verlangt in zijn wet dat wij hem en onze medemens liefhebben. Dat is wat de wet mooi maakt, zoals ik al zei, maar dat is ook waardoor de lat zo hoog ligt. Maar zo heeft God ons bedoeld en hij wil zich er niet bij neerleggen dat wij dat doel missen. Dat is juist het mooie van God, dat hij niet zegt: je mag je medemens ook wel haten of negeren. Hij geeft zoveel om u dat hij tegen iedereen zegt: je moet die naaste liefhebben. En hij gunt het u ook om de anderen om u heen lief te hebben, te leven in wederzijdse liefde. Dat gaat in dit leven nog met vallen en opstaan. Maar God is zo vasthoudend dat je er zeker van kunt zijn dat er een beter wereld komt waar liefde woont.

Kunnen wij dan niets goeds doen?

Tenslotte… Kunnen wij dan niets goeds doen? Dat was misschien wel de meest indringende vraag die ik hoorde stellen. Als je de wet weer hoort, als je samen bidt om vergeving, wordt je dan niet steeds weer terug bij nul gezet. Je kunt niets goeds doen. In zondag 2 en 3 lees je: Kunt u dit alles volbrengen? Nee. Maar zijn wij dan zo verdorven, dat we helemaal onbekwaam tot iets goeds en uit op elk kwaad? Ja.

Kunnen wij dan niets goeds doen? Daarover volgende week. En ook over andere vragen waar ik vandaag nog niet aan toe gekomen ben. Of vragen die u naar aanleiding van deze preek hebt.

Kunnen wij dan niets goeds doen? Denk er van de week maar eens over na. Voor dit moment zou ik willen zeggen: Kunnen wij niets goeds doen? Al zou het zo zijn, je mag er nu al zeker van zijn dat je verlost ben. De tien geboden beginnen er mee: je bent verlost. Ik ben jouw God die je verlost heb. En dan komen vervolgens de geboden. Maar je mag er mee beginnen: ik bén verlost. Nog voordat ik één gebod onderhouden heb is de verlossing door Jezus al de werkelijkheid waar ik met God in mag leven.

10 januari 2015

Eerste leerdienst ‘Altijd weer die zonde…’

OHC 22 02 logonder aandacht voor zonde kun je gebukt gaan. Het kan je verlammen: kan ik dan nooit iets goeds doen? Daarom deze weken twee leerdiensten over ‘Altijd weer die zonde…’ Zondagsmiddags 11 en 18 januari om 14.30 en 16.30 uur in GKV Het Baken.

We begonnen maandagavond 5 januari met een preekvoorbereidingsgesprek over dit onderwerp. Een goed en open gesprek waarin verschillende moeiten verwoord werden. Dinsdagavond was er een soortgelijk gesprek met een groep catechisanten van 16 jaar. Ook via de mail, via Facebook en op andere manieren kwamen er reacties. Van alles kwam ter sprake: Het mooie van de wet. Je krijgt een spiegel voorgehouden. Je wordt je bewust dat je Gods genade nodig hebt. Dankbaarheid Gods genade steeds meer te leren kennen. Je wordt aangespoord je leven te veranderen. Maar ook verschillende moeiten: Het gevoel dat je nooit iets goeds kunt doen. Het gevoel dat de schuldbelijdenis en genadeverkondiging in de kerk je iedere keer weer terug bij af brengt. Er zijn gemeenteleden die moeite hebben om te vertrouwen dat God genadig is. En: waarom legt God de lat zo hoog? Waarom de erfzonde. De wetslezing in de kerk kwam ter sprake. De voors en tegens van de lezing van de wet uit Exodus 20 of juist op een andere manier. Het was een mooie avond. Een goede ervaring open te spreken en betrokken te luisteren.

De middagdiensten van 11 en 18 januari gaan hier op door. In de middagdienst van 11 januari gaat het over de zonde en de wet.

-Wat is zonde?

-Waarom aandacht geven aan de zonde, hoe vroeg en hoe vaak?

-Vragen over de wet

De preek is inmiddels na te lezen door hier te clicken

Liturgie:

Welkom

Mededelingen

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 5 (zingen vers 1,5,9,10, de andere verzen worden gelezen)

Gebed

Preek deel 1 Wat is zonde (lezen Genesis 2:15-17, 3:1-6)

Lezen Zondag 1 (v.a.2), 2 en 3

Preek deel 2 Aandacht voor de zonde: waarom, hoe vroeg en hoe vaak?

Psalm 131 (zingen)

Preek deel 3 Vragen over de wet

Psalm 26:4,6

Gebed

Collecten

Apostolische geloofsbelijdenis

Liedboek Gezang 399:3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon

Zegen

 

9 januari 2015

Je leven… en je geld ook nog

B 27 02 flyer

Zondag hoop ik niet alleen in de middagdienst, zoals gepland, voor te gaan, maar ook in de morgendienst van 11 uur. Dat heeft een speciale reden. Van onze gemeenteleden wordt een verhoging van de bijdragen gevraagd.
Daarom een preek waarin ik vanuit de bijbel laat zien wat er van je gevraagd mag worden.

Liturgie

Welkom

Mededelingen

Psalm 74:1,8 (schoolpsalm)

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 100

Gebed

Genadeverkondiging

Geref. Kerkboek Gezang 109:1,2 Ere zij aan God de Vader

Marcus 1:1-11

Psalm 21:4,7

Leviticus 27:30-33 (tekst)

Preek

Liedboek Gezang 473:1,4,10 Neem mijn leven laat het Heer

Wet: Kolossenzen 1:12-14, 2:6-7, 3:1-17

Psalm 56:4

Gebed

Collecten

Liedboek 2013 Psalm 150a Geprezen zij God

Zegen

2 januari 2015

4 januari: afsluiting kersttijd

B 27 01 knoppen

‘Een hoopvol begin’ thema van de verkondiging in de morgendienst, naar aanleiding van Kolossenzen 1:6

Zondag 4 januari sluiten we de kersttijd af. Voordat iedereen weer aan het werk of naar school gaat en het gewone leven weer begint houden we als GKV Ommen-West twee diensten met

-Lofprijzing

-Twee kerst-lezingen: Matteüs 2:1-12 en Johannes 1:1-18

-Avondmaal

Bezinning op de centrale plaats van Christus

In de dienst van 11 uur lezen we over het begin van de wereldwijde roem die Jezus ontvangt: de aanbidding door de magiërs uit het oosten (Matteüs 2:1-12). De verkondiging gaat over Kolossenzen 1:6 ‘Overal in de wereld draagt het (evangelie) vrucht en groeit het, ook bij u…’ Het is het begin van een serie preken over het leven met Christus vanuit Paulus’ brief aan de Kolossenzen.

Na afloop van de morgendienst is er de gelegenheid samen koffie te drinken en elkaar Gods zegen in het nieuwe jaar toe te wensen.

In de dienst van 16.30 uur lezen we het kerstevangelie uit Johannes 1:1-18 en Zondag 1. Het is een leerdienst over de centrale plaats van Christus.

Thema: Christus centraal?

-Christus of God?

-En de Vader dan?

-En de Geest dan?

-Welke Christus?

In de beide diensten wordt het avondmaal gevierd. We nodigen gasten uit om het avondmaal met ons mee te vieren. U wordt verzocht zich dan vooraf te melden bij de kerkenraad in zaal 2.

 

Liturgie morgendienst 11.00 uur

Welkom

Mededelingen

Psalm 108:1

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 72:1,8

Wet Exodus 20:1-17 en Matteüs 22:37-40

Geref. Kerkboek Gezang 170:1,2,3 Vaste rots van mijn behoud

Gebed

Genadeverkondiging Johannes 3:16

Geref. Kerkboek Gezang 147:1,3 Maak muziek voor God de Vader

Matteüs 2:1-12

Psalm 72:5,6,10

Kolossenzen 1:1-11 (tekst: vers 6)

Verkondiging

Liedboek 2013 Gezang 517: 1,3 Christus uit God geboren

Gebed

Collecten

Avondmaalsformulier 3

Apostolische geloofsbelijdenis

Geref. Kerkboek Gezang 141:3

Tijdens de communie Liedboek Gezang 440 Ik heb de vaste grond gevonden en 460 Loof de Koning

Gebed

Opwekking 354 Glorie aan God

Zegen

 

Liturgie middagdienst 16.30 uur

Welkom

Mededelingen

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 148:1,5

Gebed

Johannes 1:1-18

Avondmaalsformulier 4

Preek, tijdens preek Zondag 1 lezen

Belijdenis:

Geref. Kerkboek Gezang 161:1,2,3 Heer U bent mijn leven

Apostolische geloofsbelijdenis

Geref. Kerkboek Gezang 161:4

Gebed

Collecten

Geref. Kerkboek Gezang 108 Halleluja, eeuwig dank en ere

Zegen

 

Epifanie

6 januari wordt in de christelijke traditie gevierd dat de magiërs uit het Oosten Jezus kwamen aanbidden. Deze dag wordt Epifanie genoemd. In het nederlands ook wel ‘Drie-koningen’. In de praktijk wordt dit meestal verplaatst naar de eerste zondag na 1 januari, in dit geval 4 januari. Dit feest is de afsluiting van de kersttijd.

24 december 2014

Altijd weer die zonde…

HC 22 02 logoGod is goed. Zo goed dat hij ons alles wil vergeven wat we tegen zijn wil doen.

Daarmee zeg je iets moois over God. Maar als je het steeds zegt, heb je dan niet een te negatief beeld van jezelf en de mensen om je heen?Zijn we zo slecht dat vooral vergeving belangrijk voor ons is? Kwéék je daarmee ook niet een negatie beeld van jezelf en de anderen: je bent zondig en het zal nooit wat worden met jou. Bij sommigen van ons geeft Gods genade voor zondaren veel blijdschap en verwondering. Anderen merken bij zichzelf dat ze daar moeite mee hebben.

Binnenkort wil ik hier in een tweetal preken op ingaan. In de middagdiensten van 11 en 18 januari. Daarbij wil ik graag recht doen aan de moeite die op dit punt ervaren wordt. Daarom houden we op maandagavond 5 januari een voorgesprek.

Het is een gesprek om naar elkaar te luisteren en in een veilig klimaat uit te wisselen wat moeilijk kan zijn bij de aandacht voor de zonde in kerk en geloofsleven. Het maakt niet uit of er twee mensen komen of vijftig. Als iedereen maar bereid is om eerlijk naar elkaar te luisteren.

Het gesprek is op maandagavond 5 januari om 20.30 uur in Het Baken.

Lees meer over het preekvoorbereidingsgesprek dat inmiddels gehouden is en de eerste preek.

22 december 2014

Kerstnachtdienst ‘Goed nieuws in donkere dagen’

B 26 34 flyer

 

‘Goed nieuws in donkere dagen’ is het thema van de kerstdienst op woensdagavond 24 december om 20.30 uur in GKV Het Baken. Goed nieuws is vaak te mooi om waar te zijn. Ook het goede nieuws wat in de kerk klinkt. En toch…

Een dienst met bekende en minder bekende kerstliederen, Bijbellezingen, een declamatie en een overdenking over Jesaja 52:7-10.

Voorganger: ds. Harrie de Hullu

Orgel/Piano: André Dunnewind

Trompet: Marcel Grootens en Mirte van Leusen

Iedereen is welkom. Na afloop is er nog een drankje in de soos.

 

Liturgie

Welkom (en mededelingen)

Liedboek Gezang 138:1,2,3 Komt allen tezamen

Psalm 2:1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 2:2v,3m,4a

Gebed

Liedboek Gezang 132:1m,2v,3a Er is een roos ontloken

Lezen Jesaja 52:7-10

Psalm 98:1,2 Zingt nu een nieuw lied voor de HERE

Lezen Lucas 2:1-7

Liedboek Gezang 143 Stille nacht

Verkondiging over Jesaja 52:7-10

Liedboek 2013 Gezang 498:1,2,3 Betlehem, o uitverkoren stad

Declamatie: ‘Vrede op aarde’

Opwekking 527 Licht in de nacht

Gebed

Collecten

Geref. Kerkboek Gezang 50 Ere zij God

Zegen

 

Op kerstmorgen houden we om 9.00 uur een kerkdienst (GKV Ommen Noord/Oost om 11.00 uur) waarin ds. C. van Dijk over Lucas 2:12 zal preken, de kerstboodschap van de engel aan de herders.

15 december 2014

Bemoediging op de vierde adventszondag

5806_poster_4De vierde adventszondag is altijd de donkerste zondag van het jaar. Afgelopen zondag lichtte de duisternis even op. Het donkere paars van advent werd roze. We keken naar een blij toekomstbeeld (Jesaja 65:17-25). Mooie beloften. Maar ondertussen bleef de realiteit nog even donker. Zo was het ook in de donkere eeuwen voor onze jaartelling.

Totdat… Maria hoort van een engel dat er nu echt iets gaat gebeuren. We lezen er over in Lucas 1:26-38. God laat haar verderkijken. In de preek van zondagmorgen willen we naast Maria gaan staan en peilen wat de boodschap van de engel voor haar betekent. Welke bemoediging? En verder?

Ondertussen: wij zijn Maria niet. Het is lang geleden. En nog steeds is de wereld even donker. Zit er in het bericht aan Maria ook nog een bemoediging voor ons? Ook daar zal de preek op ingaan.

9 december 2014

Prachtig vergezicht derde adventszondag

Afbeelding 3 Jesaja‘Verderkijken’ is het thema deze adventsweken. Als je kijkt naar wat dichtbij is, dan kan dat teleurstellen, beangstigen en moedeloos maken. De tijd is donker. Maar wie verder kijkt krijgt een uitzicht dat mooi is, hoop en moed geeft.

Het bijbelgedeelte van de derde adventszondag (Jesaja 65:17-25) tekent een prachtig vergezicht: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alle verdriet is voorbij. Vreugde overheerst. Geen teleurstellingen meer. Overvloed. En harmonie in heel de schepping.

Een vraag om over na te denken: wat overheerst voor u/jou als je aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde denkt?

Reageer op deze vraag onderaan het bericht of mail naar dehullu@gkv.nl.

8 december 2014

Kerk in de wereld: priester of profeet?

Vanmiddag vierde de Theologische Universiteit in Kampen dat 160 jaar geleden de opleiding in Kampen begonnen is. Van harte gefeliciteerd!

B4W-qQ4CcAAyUBSEen belangrijk onderdeel van de viering was de inauguratie van Prof. Dr. Stefan Paas als hoogleraar in de missiologie. Paas sprak over kerk-zijn in een minderheidssituatie. Nuchter moeten we constateren dat die situatie niet vreemd maar eerder normaal is. Voor de opstelling van de kerk in onze tijd verwees hij naar twee termen uit 1 Petrus: ‘vreemdeling’ en ‘priester’.

Het woord ‘vreemdeling’ klinkt direct aan het begin van de brief en komt een paar maal terug. Een typering van het christen zijn die vertrouwd klinkt. Het geeft aan hoe anders de christen is in vergelijking met de niet-christelijke wereld. Maar als je alleen het woord ‘vreemdeling’ gebruikt zeg je te weinig. Het geeft alleen aan dat je niet van bij deze wereld hoort (negatief). Om aan te duiden wat we wél met deze wereld te maken hebben, wat onze (missionaire) taak is hebben we een ander woord nodig. Paas vindt dit in ‘priester’. Petrus schrijft in 2:9: ‘Maar u bent en uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht.’

Christenen, zo stelde Paas het voor, zijn net als de vroegere priesters een deel van het volk dat de speciale taak heeft het volk bij God te vertegenwoordigen en God bij het volk te vertegenwoordigen. Als kerk ben je niet alleen de vreemdeling die er buiten staat maar ook de priester die zijn taak heeft in de wereld.

Het spreekt mij aan en toch vraag ik me af of Petrus dit echt bedoeld heeft. De priesters hadden in het oude testament inderdaad zo’n taak onder het volk. Maar dat was dan wel het volk van God. Ze brachten offers voor de gelovige offeraars. Ze hadden geen taak ten opzichte van de mensen die niet bij Gods volk hoorden.

In het nieuwe testament noemt Petrus de hele gemeente een koninkrijk van priesters. De nieuwtestamentische gemeente heeft niet een handjevol priesters die haar bij God vertegenwoordigen. Iedere gelovige staat als priester tegenover God. Luther sprak over het priesterschap van alle gelovigen en de Heidelbergse Catechismus spreekt in zondag 12 over christenen die als priester zichzelf als een levend dankoffer aan Christus offeren. Maar nergens betekent dit: priester zijn voor de ongelovigen om je heen.

Ik vraag me ook af of je kunt bidden namens mensen die niet in God geloven. Je kunt wel vóór ze bidden (zie o.a. 1 Timoteüs 2:1,2). Maar namens iemand bidden kan m.i. alleen als die ander daar ook achter staat.

Paas stelde dat de gedachte van de priester een zekere ontspanning geeft. Het beschermt je er voor te veel te focussen op de bekering van de ongelovigen. Wij mogen als priesters voor hen optreden. Nu wil ik niet voor krampachtigheid pleiten in het uitdragen van het evangelie. Maar ik lees juist in de eerste brief van Petrus de oproep altijd bereid te zijn je te verantwoorden (3:15) en ook door je gedrag anderen voor Gods boodschap te winnen (3:1).

Als het gaat om evangelieverkondiging zie ik de gemeente eerder als profeet dan als priester.

 

5 december 2014

Eerlijk alles delen… ook het tekort van de kerk?

Een stukje voor 5 december. Maar u mag het ook later lezen. ‘Eerlijk zullen w’ alles delen’ zingen we. Geldt dat eerlijk delen ook voor de kosten van het kerkelijk leven? En mag je dan ook bij een dreigend tekort verwachten dat ieder verdienend gemeentelid hiervan een evenredig deel voor zijn of haar rekening neemt?

Foto0181Zo’n tekort wordt namelijk verwacht in 2015. De inkomsten van de kerk zijn de afgelopen jaren lager geworden. Hierbij speelt een rol dat een aantal oudere gemeenteleden overleden is dat veel bijdroeg.

En verder nemen de uitgaven toe. Met name door de stijgende kosten voor de emeritering, de pensioenvoorziening van predikanten. Dit probleem is niet specifiek voor Ommen-West. Hier hebben alle kerken in het GKV-kerkverband mee te maken. En ik vermoed dat dat voor andere kerken ook geldt.

Wat nu? Mag van iedereen verwacht worden dat hij/zij de bijdrage voor de kerk verhoogt?

In het oude testament werd een forse bijdrage van alle Israëlieten gevraagd. Ieder jaar een bijdrage van 10% van het inkomen voor de dienst in de tempel (Leviticus 27:30-33) en één keer in de drie jaar een extra bijdrage van 10% voor de Leviet de weduwe en de wees en de vreemdeling. Dit los van vrijwillige gaven voor de tempel en de zorg voor de armen. Rond tabernakel en tempel zien we indrukwekkende voorbeelden van offervaardigheid.

In de nieuwtestamentische gemeente is geen sprake van tienden. Wel van grote bijdragen voor de armen (Handelingen 5:32-37 e.a.), voor de behoeftige gemeente in Jeruzalem (1 Korinte 16:1-2, 2 Korinte 8-9) en het levensonderhoud van de evangeliepredikers (1 Korinte 9:9-14).

In de Gereformeerde Kerken kennen we de traditie dat iedereen al naar gelang zijn of haar inkomen bijdraagt aan de kosten van de kerk. Bij die traditie past een beroep op alle leden om de bijdrage te verhogen om het dreigende tekort te voorkomen. Maar past dit nog wel in onze tijd waarin iedereen eigen keuzes maakt? Ik wil daar graag eens wat dieper met u over na denken. Graag hoor ik uw reacties. Ook op de gemeentevergadering van 11 december besteden we hier aandacht aan.

De inleiding die ik op de gemeentevergadering hield heb ik later uitgewerkt tot een preek die ik op 11 januari 2015 heb gehouden. U kunt die hier nalezen.