Alle berichten in Van de predikant

9 januari 2015

Je leven… en je geld ook nog

B 27 02 flyer

Zondag hoop ik niet alleen in de middagdienst, zoals gepland, voor te gaan, maar ook in de morgendienst van 11 uur. Dat heeft een speciale reden. Van onze gemeenteleden wordt een verhoging van de bijdragen gevraagd.
Daarom een preek waarin ik vanuit de bijbel laat zien wat er van je gevraagd mag worden.

Liturgie

Welkom

Mededelingen

Psalm 74:1,8 (schoolpsalm)

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 100

Gebed

Genadeverkondiging

Geref. Kerkboek Gezang 109:1,2 Ere zij aan God de Vader

Marcus 1:1-11

Psalm 21:4,7

Leviticus 27:30-33 (tekst)

Preek

Liedboek Gezang 473:1,4,10 Neem mijn leven laat het Heer

Wet: Kolossenzen 1:12-14, 2:6-7, 3:1-17

Psalm 56:4

Gebed

Collecten

Liedboek 2013 Psalm 150a Geprezen zij God

Zegen

2 januari 2015

4 januari: afsluiting kersttijd

B 27 01 knoppen

‘Een hoopvol begin’ thema van de verkondiging in de morgendienst, naar aanleiding van Kolossenzen 1:6

Zondag 4 januari sluiten we de kersttijd af. Voordat iedereen weer aan het werk of naar school gaat en het gewone leven weer begint houden we als GKV Ommen-West twee diensten met

-Lofprijzing

-Twee kerst-lezingen: Matteüs 2:1-12 en Johannes 1:1-18

-Avondmaal

Bezinning op de centrale plaats van Christus

In de dienst van 11 uur lezen we over het begin van de wereldwijde roem die Jezus ontvangt: de aanbidding door de magiërs uit het oosten (Matteüs 2:1-12). De verkondiging gaat over Kolossenzen 1:6 ‘Overal in de wereld draagt het (evangelie) vrucht en groeit het, ook bij u…’ Het is het begin van een serie preken over het leven met Christus vanuit Paulus’ brief aan de Kolossenzen.

Na afloop van de morgendienst is er de gelegenheid samen koffie te drinken en elkaar Gods zegen in het nieuwe jaar toe te wensen.

In de dienst van 16.30 uur lezen we het kerstevangelie uit Johannes 1:1-18 en Zondag 1. Het is een leerdienst over de centrale plaats van Christus.

Thema: Christus centraal?

-Christus of God?

-En de Vader dan?

-En de Geest dan?

-Welke Christus?

In de beide diensten wordt het avondmaal gevierd. We nodigen gasten uit om het avondmaal met ons mee te vieren. U wordt verzocht zich dan vooraf te melden bij de kerkenraad in zaal 2.

 

Liturgie morgendienst 11.00 uur

Welkom

Mededelingen

Psalm 108:1

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 72:1,8

Wet Exodus 20:1-17 en Matteüs 22:37-40

Geref. Kerkboek Gezang 170:1,2,3 Vaste rots van mijn behoud

Gebed

Genadeverkondiging Johannes 3:16

Geref. Kerkboek Gezang 147:1,3 Maak muziek voor God de Vader

Matteüs 2:1-12

Psalm 72:5,6,10

Kolossenzen 1:1-11 (tekst: vers 6)

Verkondiging

Liedboek 2013 Gezang 517: 1,3 Christus uit God geboren

Gebed

Collecten

Avondmaalsformulier 3

Apostolische geloofsbelijdenis

Geref. Kerkboek Gezang 141:3

Tijdens de communie Liedboek Gezang 440 Ik heb de vaste grond gevonden en 460 Loof de Koning

Gebed

Opwekking 354 Glorie aan God

Zegen

 

Liturgie middagdienst 16.30 uur

Welkom

Mededelingen

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 148:1,5

Gebed

Johannes 1:1-18

Avondmaalsformulier 4

Preek, tijdens preek Zondag 1 lezen

Belijdenis:

Geref. Kerkboek Gezang 161:1,2,3 Heer U bent mijn leven

Apostolische geloofsbelijdenis

Geref. Kerkboek Gezang 161:4

Gebed

Collecten

Geref. Kerkboek Gezang 108 Halleluja, eeuwig dank en ere

Zegen

 

Epifanie

6 januari wordt in de christelijke traditie gevierd dat de magiërs uit het Oosten Jezus kwamen aanbidden. Deze dag wordt Epifanie genoemd. In het nederlands ook wel ‘Drie-koningen’. In de praktijk wordt dit meestal verplaatst naar de eerste zondag na 1 januari, in dit geval 4 januari. Dit feest is de afsluiting van de kersttijd.

24 december 2014

Altijd weer die zonde…

HC 22 02 logoGod is goed. Zo goed dat hij ons alles wil vergeven wat we tegen zijn wil doen.

Daarmee zeg je iets moois over God. Maar als je het steeds zegt, heb je dan niet een te negatief beeld van jezelf en de mensen om je heen?Zijn we zo slecht dat vooral vergeving belangrijk voor ons is? Kwéék je daarmee ook niet een negatie beeld van jezelf en de anderen: je bent zondig en het zal nooit wat worden met jou. Bij sommigen van ons geeft Gods genade voor zondaren veel blijdschap en verwondering. Anderen merken bij zichzelf dat ze daar moeite mee hebben.

Binnenkort wil ik hier in een tweetal preken op ingaan. In de middagdiensten van 11 en 18 januari. Daarbij wil ik graag recht doen aan de moeite die op dit punt ervaren wordt. Daarom houden we op maandagavond 5 januari een voorgesprek.

Het is een gesprek om naar elkaar te luisteren en in een veilig klimaat uit te wisselen wat moeilijk kan zijn bij de aandacht voor de zonde in kerk en geloofsleven. Het maakt niet uit of er twee mensen komen of vijftig. Als iedereen maar bereid is om eerlijk naar elkaar te luisteren.

Het gesprek is op maandagavond 5 januari om 20.30 uur in Het Baken.

Lees meer over het preekvoorbereidingsgesprek dat inmiddels gehouden is en de eerste preek.

22 december 2014

Kerstnachtdienst ‘Goed nieuws in donkere dagen’

B 26 34 flyer

 

‘Goed nieuws in donkere dagen’ is het thema van de kerstdienst op woensdagavond 24 december om 20.30 uur in GKV Het Baken. Goed nieuws is vaak te mooi om waar te zijn. Ook het goede nieuws wat in de kerk klinkt. En toch…

Een dienst met bekende en minder bekende kerstliederen, Bijbellezingen, een declamatie en een overdenking over Jesaja 52:7-10.

Voorganger: ds. Harrie de Hullu

Orgel/Piano: André Dunnewind

Trompet: Marcel Grootens en Mirte van Leusen

Iedereen is welkom. Na afloop is er nog een drankje in de soos.

 

Liturgie

Welkom (en mededelingen)

Liedboek Gezang 138:1,2,3 Komt allen tezamen

Psalm 2:1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Openingsbelijdenis

Groet

Psalm 2:2v,3m,4a

Gebed

Liedboek Gezang 132:1m,2v,3a Er is een roos ontloken

Lezen Jesaja 52:7-10

Psalm 98:1,2 Zingt nu een nieuw lied voor de HERE

Lezen Lucas 2:1-7

Liedboek Gezang 143 Stille nacht

Verkondiging over Jesaja 52:7-10

Liedboek 2013 Gezang 498:1,2,3 Betlehem, o uitverkoren stad

Declamatie: ‘Vrede op aarde’

Opwekking 527 Licht in de nacht

Gebed

Collecten

Geref. Kerkboek Gezang 50 Ere zij God

Zegen

 

Op kerstmorgen houden we om 9.00 uur een kerkdienst (GKV Ommen Noord/Oost om 11.00 uur) waarin ds. C. van Dijk over Lucas 2:12 zal preken, de kerstboodschap van de engel aan de herders.

15 december 2014

Bemoediging op de vierde adventszondag

5806_poster_4De vierde adventszondag is altijd de donkerste zondag van het jaar. Afgelopen zondag lichtte de duisternis even op. Het donkere paars van advent werd roze. We keken naar een blij toekomstbeeld (Jesaja 65:17-25). Mooie beloften. Maar ondertussen bleef de realiteit nog even donker. Zo was het ook in de donkere eeuwen voor onze jaartelling.

Totdat… Maria hoort van een engel dat er nu echt iets gaat gebeuren. We lezen er over in Lucas 1:26-38. God laat haar verderkijken. In de preek van zondagmorgen willen we naast Maria gaan staan en peilen wat de boodschap van de engel voor haar betekent. Welke bemoediging? En verder?

Ondertussen: wij zijn Maria niet. Het is lang geleden. En nog steeds is de wereld even donker. Zit er in het bericht aan Maria ook nog een bemoediging voor ons? Ook daar zal de preek op ingaan.

9 december 2014

Prachtig vergezicht derde adventszondag

Afbeelding 3 Jesaja‘Verderkijken’ is het thema deze adventsweken. Als je kijkt naar wat dichtbij is, dan kan dat teleurstellen, beangstigen en moedeloos maken. De tijd is donker. Maar wie verder kijkt krijgt een uitzicht dat mooi is, hoop en moed geeft.

Het bijbelgedeelte van de derde adventszondag (Jesaja 65:17-25) tekent een prachtig vergezicht: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alle verdriet is voorbij. Vreugde overheerst. Geen teleurstellingen meer. Overvloed. En harmonie in heel de schepping.

Een vraag om over na te denken: wat overheerst voor u/jou als je aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde denkt?

Reageer op deze vraag onderaan het bericht of mail naar dehullu@gkv.nl.

8 december 2014

Kerk in de wereld: priester of profeet?

Vanmiddag vierde de Theologische Universiteit in Kampen dat 160 jaar geleden de opleiding in Kampen begonnen is. Van harte gefeliciteerd!

B4W-qQ4CcAAyUBSEen belangrijk onderdeel van de viering was de inauguratie van Prof. Dr. Stefan Paas als hoogleraar in de missiologie. Paas sprak over kerk-zijn in een minderheidssituatie. Nuchter moeten we constateren dat die situatie niet vreemd maar eerder normaal is. Voor de opstelling van de kerk in onze tijd verwees hij naar twee termen uit 1 Petrus: ‘vreemdeling’ en ‘priester’.

Het woord ‘vreemdeling’ klinkt direct aan het begin van de brief en komt een paar maal terug. Een typering van het christen zijn die vertrouwd klinkt. Het geeft aan hoe anders de christen is in vergelijking met de niet-christelijke wereld. Maar als je alleen het woord ‘vreemdeling’ gebruikt zeg je te weinig. Het geeft alleen aan dat je niet van bij deze wereld hoort (negatief). Om aan te duiden wat we wél met deze wereld te maken hebben, wat onze (missionaire) taak is hebben we een ander woord nodig. Paas vindt dit in ‘priester’. Petrus schrijft in 2:9: ‘Maar u bent en uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht.’

Christenen, zo stelde Paas het voor, zijn net als de vroegere priesters een deel van het volk dat de speciale taak heeft het volk bij God te vertegenwoordigen en God bij het volk te vertegenwoordigen. Als kerk ben je niet alleen de vreemdeling die er buiten staat maar ook de priester die zijn taak heeft in de wereld.

Het spreekt mij aan en toch vraag ik me af of Petrus dit echt bedoeld heeft. De priesters hadden in het oude testament inderdaad zo’n taak onder het volk. Maar dat was dan wel het volk van God. Ze brachten offers voor de gelovige offeraars. Ze hadden geen taak ten opzichte van de mensen die niet bij Gods volk hoorden.

In het nieuwe testament noemt Petrus de hele gemeente een koninkrijk van priesters. De nieuwtestamentische gemeente heeft niet een handjevol priesters die haar bij God vertegenwoordigen. Iedere gelovige staat als priester tegenover God. Luther sprak over het priesterschap van alle gelovigen en de Heidelbergse Catechismus spreekt in zondag 12 over christenen die als priester zichzelf als een levend dankoffer aan Christus offeren. Maar nergens betekent dit: priester zijn voor de ongelovigen om je heen.

Ik vraag me ook af of je kunt bidden namens mensen die niet in God geloven. Je kunt wel vóór ze bidden (zie o.a. 1 Timoteüs 2:1,2). Maar namens iemand bidden kan m.i. alleen als die ander daar ook achter staat.

Paas stelde dat de gedachte van de priester een zekere ontspanning geeft. Het beschermt je er voor te veel te focussen op de bekering van de ongelovigen. Wij mogen als priesters voor hen optreden. Nu wil ik niet voor krampachtigheid pleiten in het uitdragen van het evangelie. Maar ik lees juist in de eerste brief van Petrus de oproep altijd bereid te zijn je te verantwoorden (3:15) en ook door je gedrag anderen voor Gods boodschap te winnen (3:1).

Als het gaat om evangelieverkondiging zie ik de gemeente eerder als profeet dan als priester.

 

5 december 2014

Eerlijk alles delen… ook het tekort van de kerk?

Een stukje voor 5 december. Maar u mag het ook later lezen. ‘Eerlijk zullen w’ alles delen’ zingen we. Geldt dat eerlijk delen ook voor de kosten van het kerkelijk leven? En mag je dan ook bij een dreigend tekort verwachten dat ieder verdienend gemeentelid hiervan een evenredig deel voor zijn of haar rekening neemt?

Foto0181Zo’n tekort wordt namelijk verwacht in 2015. De inkomsten van de kerk zijn de afgelopen jaren lager geworden. Hierbij speelt een rol dat een aantal oudere gemeenteleden overleden is dat veel bijdroeg.

En verder nemen de uitgaven toe. Met name door de stijgende kosten voor de emeritering, de pensioenvoorziening van predikanten. Dit probleem is niet specifiek voor Ommen-West. Hier hebben alle kerken in het GKV-kerkverband mee te maken. En ik vermoed dat dat voor andere kerken ook geldt.

Wat nu? Mag van iedereen verwacht worden dat hij/zij de bijdrage voor de kerk verhoogt?

In het oude testament werd een forse bijdrage van alle Israëlieten gevraagd. Ieder jaar een bijdrage van 10% van het inkomen voor de dienst in de tempel (Leviticus 27:30-33) en één keer in de drie jaar een extra bijdrage van 10% voor de Leviet de weduwe en de wees en de vreemdeling. Dit los van vrijwillige gaven voor de tempel en de zorg voor de armen. Rond tabernakel en tempel zien we indrukwekkende voorbeelden van offervaardigheid.

In de nieuwtestamentische gemeente is geen sprake van tienden. Wel van grote bijdragen voor de armen (Handelingen 5:32-37 e.a.), voor de behoeftige gemeente in Jeruzalem (1 Korinte 16:1-2, 2 Korinte 8-9) en het levensonderhoud van de evangeliepredikers (1 Korinte 9:9-14).

In de Gereformeerde Kerken kennen we de traditie dat iedereen al naar gelang zijn of haar inkomen bijdraagt aan de kosten van de kerk. Bij die traditie past een beroep op alle leden om de bijdrage te verhogen om het dreigende tekort te voorkomen. Maar past dit nog wel in onze tijd waarin iedereen eigen keuzes maakt? Ik wil daar graag eens wat dieper met u over na denken. Graag hoor ik uw reacties. Ook op de gemeentevergadering van 11 december besteden we hier aandacht aan.

De inleiding die ik op de gemeentevergadering hield heb ik later uitgewerkt tot een preek die ik op 11 januari 2015 heb gehouden. U kunt die hier nalezen.

4 december 2014

Jesaja 40 op de tweede adventszondag

Afgelopen zondag zijn de adventszondagen begonnen. In Ommen begonnen we, net als in veel andere kerken aan een serie over de Verderkijkers. In mijn blog van dinsdag schreef ik hoe deze serie tot stand gekomen is. Ds. Wendt preekte over het vooruitzien naar de komst van de Heer vanuit Marcus 13. Ook in het kindmoment werd het thema ‘verderkijken’ geïntroduceerd. Van het adventslied werd het eerste couplet gezongen.Afbeelding 2 Johannes

Zondagmorgen 7 december ontmoeten we de tweede verderkijker: Johannes de doper. Hij vertelt over het komende koninkrijk. Terwijl mensen zich afvragen of hij de Messias is laat hij ze verder kijken. Niet hij is het, maar Jezus. We lezen er over uit Johannes 1:19-28

Johannes zegt dit met woorden die al zo’n 600 jaar oud zijn: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn “Maak recht de weg van de Heer”‘ (Jesaja 40:1-11)  Tegen het eind van de ballingschap klonken deze woorden uit de mond van een profeet. Toen al boden ze troost aan de Israëlieten in de donkere tijd van ballingschap. Jesaja 40:1-11 is de inleiding op een verzameling profetieën rond het einde van de ballingschap (Jesaja 40-66)

In de preek wil ik iets vertellen over die tijd. Viel het eigenlijk wel mee, zoals sommigen zeggen? We zien raakvlakken met onze tijd.

Ook wil ik iets zeggen over de stem die klinkt. Wie is het? Een profeet zo rond 550 v.Chr. in Babel? Of moeten we hier al aan Johannes de doper denken, die 6 eeuwen later gaat spreken? Wie heeft trouwens de profetieën van Jesaja 40-66 gesproken? Jesaja is dan al bijna twee eeuwen overleden.

Maar het belangrijkste is: welke troost biedt Jesaja 40-66? Welke troost biedt het ons? En wat betekent het dat Johannes zes eeuwen later deze profetie oppakt en de mensen voorhoudt: ‘Baan voor de Heer een weg’? Wat betekent deze oproep voor ons?

Morgendienst tweede adventszondag (9.00 en 11.00 uur)

We beginnen de dienst met Psalm 80, de klassieke adventspsalm voor de tweede zondag ‘O Herder die uw volk wilt wijden… verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht’. De schriftlezingen zijn Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:19-28. Er worden nu twee verzen van het adventslied gezongen.

In de dienst van 9.00 uur is er voor alle basisschoolkinderen nevendienst. In de dienst van 11.00 uur is er een kindmoment.

De liturgie is:

 • Welkom
 • Mededelingen
 • Alleen in West (9.00 uur): Psalm 116:1,7,10
 • Openingsbelijdenis
 • Groet
 • Psalm 80:1,2
 • Wet (Leviticus 19:1-4,11-12,17-18)
 • Psalm 80:3
 • Gebed
 • Genadeverkondiging (Leviticus 26:40,42,44b)
 • Psalm 80:10
 • Jesaja 40:1-11
 • Johannes 1:19-28
 • Adventslied 2014 1,2 Door de ramen van de tijd
 • In West (9.00 uur): Kinderen gaan naar de nevendienst (‘BijbelKING’)
 • In Noord/Oost (11.00 uur): Kindmoment, gevolgd door Psalm 121:1
 • Preek
 • Liedboek Gezang 127:1,2,3
 • Gebed
 • Collecten
 • Psalm 24:4,5
 • Zegen

Wie de preek wil nalezen kan hier terecht.

 

 

2 december 2014

Advent, meer dan een gewoonte

6cba244f1a5d890f0c4abab9508a22ac_adventomslagDe vier zondagen voor kerst staan traditioneel in het teken van Jezus’ komst. Ook in kerken waar weinig aandacht is voor het liturgisch jaar worden adventspreken gehouden. De donkere dagen versterken het gevoel dat we onderweg zijn naar het kerstfeest. De laatste jaren neemt de aandacht voor advent toe in orthodoxe gereformeerde kerken. Steeds vaker maak ik mee dat er voor de morgendienst adventskaarsen aangestoken worden. Het Steunpunt Liturgie van de GKV geeft al jarenlang een adventsleesrooster uit om thuis te gebruiken. Janneke Burger maakte met Tirza Beekhuis de adventskalender ‘We zien Hem dichterbij komen’. Zie ook de Facebookpagina ‘wezienHemdichterbijkomen’.

Dit jaar werd ik gevraagd het leesrooster voor het Steunpunt Liturgie van onze kerken te maken. Het was nog zomer en de donkere dagen leken ver weg. Hoewel… De MH17 stortte neer. Een oorlog in het ‘verre’ Oekraïne kwam ineens een stuk dichterbij. We merkten hoe de opkomst van de Islamitische Staat een immense stroom van vluchtelingen op gang bracht. Midden in de zomer kreeg ik al een ‘donkere-dagen-gevoel’. En ik realiseerde me hoe belangrijk het zou zijn aan het einde van het jaar 2014 Bijbelwoorden te horen die uitzicht geven en troost.

Zulke Bijbelwoorden vond ik in Jesaja 40-66. Het Oecumenisch leesrooster gaf voor de adventszondagen, kerst en de eerste drie zondagen van januari profetenlezingen aan uit Jesaja 40-66. Profetieën die geklonken hebben zo’n twee eeuwen nadat de profeet al gestorven was. In de donkere tijd van de ballingschap spreekt iemand woorden van troost die helemaal in de lijn zijn van Jesaja’s profetieën. Misschien heeft de profeet ze zelf tijdens zijn leven opgeschreven. Of het is een leerling van Jesaja. Hoe dan ook: het zijn woorden van troost in een donkere tijd. ‘Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!’  (Jesaja 64:19b). We horen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Jesaja 65:17). Een mooie toekomst staat ons te wachten. En gaandeweg wordt duidelijk dat er een hoofdfiguur is waar alles omdraait. De komende wereld is het rijk van de Messias. Naast de lezingen die aangegeven zijn om in de kerkdienst te lezen vond ik in Jesaja 40-66 veel bemoedigende profetieën om te lezen in de donkere weken aan het einde van 2014.

Inmiddels had ‘Kind op Zondag’ een thema gekozen voor advent: de verderkijkers. Verderkijkers zijn mensen die verder kijken dan anderen. Zoals de deurwachter die uitziet naar de komst van de Heer (Marcus 13:34). Over hem gaat de evangelielezing op de eerste adventszondag. Een andere verderkijker is Johannes de doper die op Jezus wijst. Over hem gaat de evangelielezing op de de tweede adventszondag (Johannes 1:19-28). Daarna komen Jesaja en Maria in beeld. En op kerst de herders. Het sluit prachtig aan bij Jesaja 40-66.

Roelof Elsinga bood aan de melodie te maken voor een bijpassend stapellied, als Ria Borkent daar de tekst voor wilde schrijven. Toen ik haar vroeg wilde ook zij meewerken. Ze maakte een lied wat helemaal paste bij het verlangen naar uitzicht in een tijd van oorlog en geweld: ‘Door de ramen van de tijd steeds weer naar het uitzicht kijken, verder dan de ogen reiken, verder dan terreur en strijd. Tekst en melodie van het lied vindt u hier.

Daarnaast speelde bij mij nog een wens, waarover ik in een volgende blog meer wil schrijven: Advent, het eerste paneel van een drieluik.

Met deze kerkdiensten en lezingen thuis die verder kijken wordt advent meer dan een mooie gewoonte die past bij de sfeer van de donkere dagen. Laat je meenemen in het uitzicht dat de komst van de Heer biedt, ook in de duisternis van 2014.