Alle berichten in Van de predikant

31 augustus 2018

Lied ‘HEER-lijk eten’

Van 1 september tot 14 oktober heeft de GKV Ommen-West een project over eten. Kees Smits maakte er een lied bij. Voor de morgendiensten van 2, 16, 30 september, 7 en 14 oktober is er steeds een nieuw couplet.
De coupletten worden gezongen op de melodie van LB Gezang 713, het refrein is ontleend aan LB Gezang 650. De melodie is te beluisteren door te clicken op: HEER-lijk eten

2 Wij proeven van het voedsel
waarop ons God trakteert.
Eerst mocht alleen het reine
nu is het tij gekeerd.
Uit Vaders hand komt ’t goede;
de tafels buigen door.
Wij komen wereldwijd graag
de nood per ziel op ‘t spoor.
Refrein

3 We zijn al halverwege
bezinning op ons maal.
Aan tafel met een ander
die karig leeft en schraal
of met een rijkbedeelde
geeft vreugd in overvloed.
De Gastheer glimlacht zachtjes:
zo heeft een ieder ’t goed.
Refrein 

4 De mens moet drinken, eten,
dat is gezond en goed.
Miljoenen die ’t ontberen
doen een beroep op moed
om af te staan van ’t vele
dat God royaal ons schenkt.
Hij heeft geluk voor mensen
op ’t oog; Zijn liefde wenkt.
Refrein 

5 Nu wij hier zijn gezeten
en opstaan voor het Maal
gaan wij opnieuw beleven
het wonder van de taal –
van brood: verbroken lichaam,
van wijn: symbool van bloed.
Verbonden met een wereld
die deelt in overvloed.
Refrein

 

31 augustus 2018

Gemeenteproject ‘HEER-lijk eten’

In de maanden september en oktober 2018 draait het in de GKV Ommen-West om eten. In een aantal morgendiensten gaan de bijbellezingen, de preken en de liederen over het eten dat God geeft. Daarnaast zijn er andere activiteiten.

De gemeenteleden ontvangen op 1 september een schets over het thema in hun postvakjes in de kerk. De schets begint: ‘Eten. Je doet het elke dag een aantal keren. Misschien zonder er bij na te denken. Soms denk je er juist wel over na. Je hoort de laatste tijd veel over eten en gezondheid. Moeten we niet veel gezonder eten? En wat is dan gezond? Je hoort over biologisch en vegetarisch eten. En: moeten we niet wat matigen als we denken aan anderen die honger lijden. De één wordt onzeker van zulke vragen. De ander schuift ze gemakkelijk aan de kant. Als christen is het goed om na te denken over de keuzes die je maakt.’ Uitgangspunt van het thema is dat eten een goddelijk geschenk is. In de schets komen thema’s als gezondheid, duurzaamheid en eerlijk delen aan de orde.

Enkele data:
2 september 11.00 uur kerkdienst met preek over Genesis 1:29
9 september startzondag, gezamenlijke middag-dienst met een kleine high-tea
16 september kerkproeverij, 11.00 uur kerkdienst met preek over Handelingen 10:10-16
27 september – 6 oktober week tegen eenzaamheid, samen eten
7 oktober 9.00 uur kerkdienst met preek over Deuteronomium 15:7-11 (delen, rijk en arm)
14 oktober 9.00 uur afsluiting met avondmaal

De kringen in de gemeente kunnen het thema in kringbijeenkomsten of -maaltijden bespreken. De week tegen de eenzaamheid, van 27 september tot 6 oktober, is een aanleiding om een ander aan tafel uit te nodigen.

Op verzoek maakte Kees Smits een lied bij het project.

Wie belangstelling heeft kan de schets bestellen (dehullu@gkv.nl)

5 januari 2018

Acht leerdiensten over Jezus Christus

Jezus Christus, wie is Hij, wat deed Hij en wat doet Hij? Over hem gaan acht leerdiensten in GKV Het Baken, iedere zondagmiddag in januari en februari. Tegelijk met deze serie leerdiensten wordt in alle catechisatiegroepen over Jezus Christus gesproken en verschijnt in kerkblad De Rondommer een leesrooster dat inzicht geeft in de vier levensverhalen van Jezus (de vier evangeliën).

Op 7 januari start de serie met een avondmaalsviering. In de middagviering staan we stil bij de betekenis van de naam Jezus, ‘verlosser’. Wat houdt die verlossing in? Welke kanten zitten er aan? De dienst vormt een introductie op de volgende zeven diensten.

7 januari Inleiding: Jezus=… (Zd 11)
14 januari Geboorte, God/mens (Zd 14)
21 januari Doop, Geest, optreden (Zd 12)
28 januari Meer dan een aanbod (DL 2)
4 februari Lijden en sterven (Zd 15,16)
11 februari Opstaan met Hem (Zd 17)
18 februari Hemelvaart, regering (Zd 18,19)
25 februari Jezus is Heer (Zd 13b) 

De diensten in januari zijn om 14.30 uur (en om 16.30 uur voor Ommen-Noord/Oost), de diensten in februari zijn gecombineerde diensten van Ommen-West en Noord/Oost) en worden gehouden om 15.00 uur.

De liturgie van de eerste dienst op zondagmiddag 7 januari 14.30 uur:

 1. Opening
  Welkom
  Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
  Opwekking 790 God is mijn Herder
  Matteüs 16:13-17
  Gebed
  Psalm 109:9,14
 2. Dienst van de tafel
  Avondmaalsformulier 3
  Gebed
  Uitdeelwoorden
  Communie
  Psalm 16:1,3
 3. Leerdienst
  Preek met interactieve momenten en lezing van zondag 11
  Geloofsbelijdenis:
  Zondag 1
  LB 939 Op U alleen
 4. Dienst der dankbaarheid
  Gebed
  Collecten
 5. Heenzending
  Opwekking 354 Glorie aan God
  Zegen en gezongen Amen
5 januari 2018

Tussen ons: Jezus, God zelf

Op 7 januari sluiten we de kersttijd af met een zondag die vol is van lof en aanbidding voor Jezus Christus. We zingen voor hem, luisteren naar een bijzonder moment uit zijn optreden en vieren zijn aanwezigheid in ons leven met brood en wijn. De morgendienst om 9.00 uur staat grotendeels in het teken van de viering van het avondmaal. De middagdienst om 14.30 uur is de start van acht leerdiensten over Jezus Christus.

’s Morgens voor de dienst gaan we een nieuw lied instuderen. Het heeft de opmerkelijke titel ‘-en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land‘. We vallen midden in een zin, midden in de rauwe werkelijkheid van geweld en haat. Dit lied, Gezang 997 uit het nieuwe liedboek is het lied van de maand januari. We zingen het in principe iedere morgendienst. Lees meer en beluister de melodie.

De preek gaat over de doop van Jezus (Matteüs 3:14).
Er is een kindmoment voor het avondmaalsgebed. Hierin wordt het plaatsvervangend lijden van Christus uitgelegd.
Gasten die het avondmaal mee willen vieren wordt verzocht zich vooraf even te melden bij de kerkenraad (zaal 2).

 1. Opening
  Mededelingen
  Oefenen LB Gezang 997
  Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
  Psalm 100
  LB Gezang 997:2,4 Ons mensenhart vol wrevel, drift
  Gebed
  Psalm 72:7,10
 2. Dienst van het Woord
  Matteüs 3:13-17
  Preek
  LB Gezang 524:2 Gij wilt niet als een onbeschreven blad
 3. Dienst van de tafel
  Gebed
  Collecten
  Avondmaalsformulier 1 (tot en met de ‘Bemoediging’)
  Kindmoment
  Gebed af te sluiten met GK 181d
  Apostolische geloofsbelijdenis
  Psalm 55:9
  Uitdeelwoorden
  Communie, zingen LB Gezang 377 Zoals ik ben en Opwekking 614 Zie hoe Jezus daar loopt
  Gebed
 4. Heenzending
  LB Gezang 705 Ere zij aan God de Vader
  Zegen en gezongen Amen
29 december 2017

Jaarwisselingsdienst 31 december 16.30 uur

Zondagmiddag om 16.30 uur houden we de jaarwisselingsdienst 2017/2018.
Als we terugkijken op het afgelopen jaar staat dat in schril contrast met de veelbelovende boodschap van kerst. Was dat niet een beetje te mooi, te mooi om waar te zijn? In de jaarwisselingsdienst luisteren we naar de woorden die Simeon spreekt bij het zien van Jezus (Lucas 2:34-35).

De liturgie:

 1. Opening
  Welkom en mededelingen
  Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
  Psalm 93
  Gebed
  GK (2017) Gezang 257:1,5,6,7 Here God uw schepping zucht
 2. Dienst van het Woord
  Jesaja 8:11-15
  Lucas 2:22-35 (tekst 34-35)
  GK Gezang 51:1-4 O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt
  Preek
  Opwekking 672 Heerser over alle dingen
  Apostolische geloofsbelijdenis
  Psalm 90:1
 3. Dienst der dankbaarheid
  Gebed
  Collecten
 4. Heenzending
  Opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen
  Zegen en gezongen Amen
22 december 2017

Geboren in de wereld van de herders Kerstochtenddienst 11.00 uur

Ieder jaar worden we, in de laatste dagen van het jaar, meegenomen naar de wereld van de herders in Betlehem. Een wordt kraamkamer, een voerbak wordt wieg, herders het eerste kraambezoek. Wat zegt het over Jezus en wat betekent het voor onze jaren? Hierover gaat het in de kerstochtenddienst op 25 december om 11.00 uur in GKV Het Baken.

Het wordt een feestelijke dienst, muzikaal begeleid door Alexander Zuidema (orgel) en Marcel Grootens (trompet). Met bekende en minder bekende kerstliederen uit allerlei landen. Van het Baskische ‘De engel Gabriël’ en het Engelse ‘Het is al nacht in Betlehem’ tot het Nederlandse ‘Ere zij God’. Voor heel deze wereld wil Gods Zoon de Herder zijn.

De liturgie:

I. Opening
Welkom en mededelingen
Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
Psalm 98:1,2,3
Gebed
LB Gezang 482 Er is uit ’s werelds duist’re wolken

II. Dienst van het Woord
Jeremia 23:1-8
LB Gezang 443 De engel Gabriël komt aangesneld (beluisteren)
Lucas 2:1-20
GK Gezang 81:5,6,7,8 U, die voor ons geboren zijt
Kindmoment
Projectlied Jesaja schreef zijn tijd voorbij vers 1 en 6
Preek
LB Gezang 507 Het is al nacht in Betlehem

III. Dienst der dankbaarheid
LB Gezang 905:1,4 Wie zich door God alleen laat leiden
Gebed
Collecten

IV. Heenzending
GK Gezang 50 Ere zij God
Zegen en gezongen Amen

 

22 december 2017

A Serious Request

In de dagen van ‘Serious Request’ lezen we in de kerk uit Jesaja 62. Ook hier is sprake van serious request, een ernstig en dringende oproep. Èn van een God die zulke dringende oproepen wil horen. Wat is er aan de hand? Hoor het zondagmorgen in GKV Het Baken in de laatste adventsdienst.
We sluiten hierbij aan bij het project ‘Een boek vol verwachting’ van Kind op Zondag. In de afgelopen weken hebben we, evenals veel andere kerken in Nederland en veel andere landen gelezen uit Jesaja 40, 2 en 35. Het project wordt afgerond in de kerstochtenddienst.

Deze laatste adventsdienst wordt gehouden om 9.00 en 11.00 uur in GKV Het Baken, Trompstraat 2, Ommen. Om 19.30 uur wordt de kerstavonddienst gehouden.

De liturgie is:

I. Opening
Welkom en mededelingen
Aansteken adventskaars
Jesaja 62:8-12 (Noord/Oost) / 11-12 (West)
Noord/Oost: Projectlied ‘Jesaja schreef zijn tijd voorbij’ vers 1,5
West: GK Gezang 80:1,3
Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
Psalm 130:3
Gebed

II. Dienst van het Woord
Jesaja 62
Johannes 1:19-23
Psalm 79:3,5
Kindmoment
In Ommen-West: Projectlied ‘Jesaja schreef zijn tijd voorbij’ vers 1,5
Tekst: Jesaja 62:8
PreekPsalm 102:6,8

III. Dienst der dankbaarheid
Tien geboden
LB Gezang 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Gebed
Collecten

IV. Heenzending
Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Zegen en gezongen Amen

8 december 2017

Leef die droom

Zondag de tweede adventszondag. We gaan weer op weg naar kerstfeest. Maar zijn we niet met oogkleppen op bezig als alles daar vier weken lang om draait? Vier zondagen naar de kerk gaan en dan helemaal gericht zijn op een feest dat we op 25 december gaan vieren – in de kerk. Is dit geen gesloten wereldje, los van het echte leven? Een vraag die in de preek van zondagmorgen 10 december aan de orde komt.

Jesaja’s visioen over de zwaarden die omgesmeed worden tot ploegijzers zal zondagmorgen centraal staan (Jesaja 2:1-5). Een mooie droom. Maar wat betekent het voor ons vandaag?

We sluiten daarbij aan bij het adventsproject van Kind op Zondag, waarmee de basisschoolkinderen tijdens de preek aan het werk gaan in hun eigen ruimte.

De tweede collecte is deze zondag voor het Keniaproject van het Greijdanus-college.

De liturgie is:

I. Opening
Welkom en mededelingen
Adventskaars aansteken
Jesaja 2:4b-5 en Psalm 80:1,10
Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
LB Gezang 441:1,4,5 Hoe zal ik U ontvangen
Gebed

II. Dienst van het Woord
Jesaja 2:1-5 (tekst)
Lucas 1:30-33 en 21:25-31
LB Gezang 443:1,2 De engel Gabriël komt aangesneld Click hier om de melodie te beluisteren
Kindmoment
Projectlied ‘Een boek vol verwachting’ vers 1 en 3 Jesaja schreef zijn tijd voorbij
Preek
Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg

III. Dienst der dankbaarheid
Gebed
Psalm 116:1
Gesproken gebed
Psalm 66:7
Collecten

IV. Heenzending
LB Gezang 425 Vervuld van uw zegen
Zegen en gezongen Amen

1 december 2017

Lied van de maand december

In de maand december is het lied van de maand een adventslied: De engel Gabriël komt aangesneld, Lied 443 uit het nieuwe Liedboek.  Lees meer over dit lied.

Click hieronder om het lied te beluisteren:

 

 

27 september 2017

Wij offerden aan goden (Lied van de maand)

http://www.noviomagus.info/images/willibrord.jpg

Wij offerden aan goden
ons leven en ons bloed,

wij ademden ten dode,
toen kwam ons tegemoet

de bode van het woord
en heeft met ons gebeden
en bracht ons in de vrede:

dank God voor Willibrord.
(LB Gezang 743:1)

Het klinkt op het eerste gezicht vreemd in je oren. Je hebt toch niet aan vreemde goden geofferd? Toch begint het lied van de maand oktober met deze woorden. Het is een lied waarmee we God danken voor Willibrord, die in Nederland het evangelie verkondigd heeft. En dan begrijp je wie met die offeraars bedoeld zijn: onze voorouders, die hun ziel en zaligheid toevertrouwden aan de Germaanse goden. We zingen dit lied in verbondenheid met onze voorouders. (Zoals we ook bijvoorbeeld Efeze 2:1-3 lezen.)

Overigens, 1300 jaar na Willibrord zijn de vreemde goden nog lang niet uitgeroeid. Wodan en Donar zijn voor ons geen serieuze verleiding meer. Maar geld en goed-gevoel des te meer, om maar wat te noemen.

Gezang 743 is niet alleen een danklied voor Willibrord, het is ook een gebed om kerkelijke eenheid en om herkenbaarheid van de kerk in de wereld. Zo was het 1300 jaar geleden: één kerk in Nederland en een sterke gedrevenheid om met het evangelie de wereld te veroveren. Daar zit iets in om ook voor onze tijd te verlangen.

Het gezang is geschreven door Willem Barnard. De melodie is bekend van het adventslied ‘Verwacht de komst des Heren’ (LB Gezang 439). Zondag 1 oktober zingen we het voor het eerst.

Zie ook de informatie van het Steunpunt Liturgie.